Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

 1. Administratorem Danych Osobowych (Administrator) jest:

 

Robert Brodziński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowe PALKO Robert Brodziński z siedzibą w Kielcach, ul. Kolberga 16, 25-620 Kielce

 

 1. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@palko.pl lub korespondencyjnie na adres Administratora.
 2. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przesłanek wynikających z art. 6 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 w szczególności:

 1. W celu zawarcia, wykonania, rozwiązania umów lub innych czynności prawnych – w tym zakresie dotyczy to wszystkich czynności przygotowawczych poprzedzających zawarcie umowy, w tym analizy jak i czynności w procesie zawierania umowy, wykonywania lub rozwiązywania umowy lub inne czynności związane z umową (np. pełnomocnictwa), związane z obsługą klienta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. W celu wykonania czynności stosownie do zgody udzielonej przez Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. W celu wykonywania zadań w interesie publicznym w zakresie wynikającym z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
 4. Wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np.: wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przez prawo (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 5. Ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje sprzedaż wierzytelności innemu podmiotowi (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO);
 6. Tworzenia analiz, zestawień i statystyk na potrzeby wewnętrzne administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 7. w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 8. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne.
 9. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych: przetwarzane są dane zwykłe niezbędne do celów realizacji umowy.
 10. Dane osobowe będą pobierane:
 11. bezpośrednio od osób, z którymi Administrator zawiera umowy;
 12. z rejestru przedsiębiorców (obecnie Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) oraz z bazy Głównego Urzędu Statystycznego oraz podmiotów zbierających lub analizujących informacje o przedsiębiorcach w celu marketingowym oraz w celu tworzenia zestawień i analiz przez czas trwania umowy;
 13. z podmiotów obsługujących transakcje płatnicze w przypadku płatności bezgotówkowych;
 14. Dane osobowe będą przetwarzane:
 15. przez czas niezbędny do rozpatrzenia wniosku, przygotowania do wykonania danej czynności, a jeżeli umowa dojdzie do skutku przez czas jej trwania. W przypadku rozwiązania umowy Administrator będzie przechowywał dane przez czas określony możliwością dochodzenia roszczeń z tytułu umowy;
 16. do czasu cofnięcia zgody – w przypadku danych osobowych pozyskanych na podstawie zgody;
 17. Prawa klienta

Klienta ma prawo do:

 1. Żądania dostępu do swoich danych osobowych;
 2. Sprostowania danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym;
 3. Usunięcia danych przetwarzanych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
 5. cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania danych lub przetwarzania określonych danych.
 6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (od dnia 25 maja 2018r.), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679

- o ile nie zachodzą przesłanki dalszego przetwarzania danych przez Administratora, w szczególności w związku z trwaniem celu przetwarzania.

 1. Odbiorcą danych mogą być:
 2. Partnerzy współpracujący z Administratorem, wymienieni na stronie internetowej Administratora;
 3. Agenci pośredniczący w sprzedaży;
 4. Podwykonawcy wspierający wykonanie naszych usług w celu realizacji umowy;
 5. Podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowi, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie;
 6. Podmiotom nabywającym wierzytelność – w razie nieopłacenia przez Klienta naszych rachunków/faktur w terminie;
 7. Podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych prawnych – w zakresie w jakim staną się administratorami danych;
 8. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie polegało będzie na ewentualnym zaproponowaniu Klientowi produktów/usług najlepiej dopasowanych, jednak decyzje wiążące nie będą zautomatyzowane.

 

Polityka prywatności

 1. Administratorem danych pozyskiwanych za pośrednictwem sklepu internetowego jest właściciel sklepu.
 2. Sklep internetowy działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 4. Właściciel sklepu zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez Użytkowników danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.
 5. Administrator danych osobowych przetwarza je wyłącznie w celu realizacji umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego.
 6. Użytkownik podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji dobrowolnie.
 7. Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych. W celu realizacji tych uprawnień Użytkownik może skontaktować się ze Administratorem sklepu wysyłając e-mail na adres: sklep@opakowanianawynos.pl lub palko@palko.pl lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej Sprzedawcy lub listownie na adres Sprzedawcy:

 

P.H. PALKO Robert Brodziński

ul. Kolberga 16

25-620 KIELCE

 Polityka cookies

 1. Sklep internetowy www.opakowanianawynos.pl wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze sklepu przez Użytkownika.
 2. Sklep internetowy wykorzystuje kod Google Analytics. Kod Google Analytics służy do anonimowego monitorowania czynności dokonywanych przez Użytkowników na stronie sklepu internetowego. Kod Google Analytics nie pobiera żadnych danych Użytkowników.
 3. Plikami typu cookies są pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową Użytkownika na jego komputerze, pozwalające na identyfikację Użytkownika oraz utrwalające jego preferencje na podstawie historii odwiedzanych witryn internetowych.
 4. Pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji Użytkownika bez konieczności ponownego wpisywania loginu i hasła na każdej podstronie.
 5. Sklep internetowy www.opakowanianawynos.pl wykorzystuje następujące pliki cookies:

a)        stałe,

b)        analityczne,

c)        zewnętrzne.